Hem>Tjänster>Grundskola

Grundskola

Haldor Education förenklar det formativa arbetet i skolan med pedagogiska verktyg för hela lärprocessen, från planering till bedömning. Verktygen är helt integrerade i Microsoft Teams vilket gör det enklare för pedagoger, elever och vårdnadshavare att samarbeta, kommunicera, följa upp och ge feedback.

Smidigare att arbeta formativt i vardagen

Det har aldrig varit lättare för lärare att arbeta med formativ bedömning som nu. Med Haldor Education kan lärare bryta ner och tydliggöra kunskapskraven så att eleverna förstår vad de ska lära sig. Lärare kan ge kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar vilket hjälper eleverna framåt i sitt lärande. Samtidigt får lärarna regelbunden återkoppling från eleverna och kan anpassa undervisningen efter deras behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

Vårdnadshavare blir mer delaktiga

Med Haldor Education kan vårdnadshavare ta del av sitt barns planeringar, uppgifter och bedömningar. På så sätt kan de vara mer delaktig och få en bra överblick över barnets lärande och utveckling.

Tematiskt arbete förenklas

Haldor Education är en av få plattformar där lärare kan arbeta helt ämnesövergripande och tematiskt. Med Skolverkets alla kursplaner i ett team blir det enkelt att arbeta ämnesövergripande och att inkludera även andra ämnen i sina planeringar och uppgifter.

Fler uppskattade funktioner

 • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar.

 • Stöd för kamrat- och självbedömning.

 • Planera och bedöm utifrån Skolverkets ämnesplaner.

 • Smidigare kommunikation och samarbete mellan elev och lärare

 • Stöd för att tydliggöra kunskapskraven för elever.

 • Microsofts Avancerade läsare gör information i nyheter, planeringar och uppgifter mer tillgängliga för alla användare, oavsett läs- och skrivförmåga.

 • Multimodala planeringar inspirerar till lärande.

 • Fungerar på surfplatta, mobil och dator.

Moduler och funktioner för grundskola

Planering och bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla ämnes- och kursplaner.

Läs mer

Haldors uppgiftsfunktion

Med vår uppgiftsfunktion kan lärare arbeta med kamrat- och självbedömning samt gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten.

Läs mer

Nyheter

Sprid aktuell information och händelser snabbt och smidigt med nyheter. Exempelvis veckobrev eller information om vad som händer på skolan.

Läs mer

Skapa och se egna schemapositioner

Skapa och synliggöra era scheman enkelt för lärare och elever direkt i Microsoft Teams. Scheman kan skapas för grupperna i Haldor.

Läs mer

Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Läs mer

Extra anpassningar

Synliggör om det finns några extra anpassningar som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning. Extra anpassningar visas för den läraren när denne skapar en ny planering eller uppgift för sin klass.

Läs mer

Schemaintegration

Vi integrerar era scheman från TimeEdit eller Skola24 och synliggör direkt i Haldor så lärare och elever bara behöver logga in i Haldor för att se sitt personliga schema.

Läs mer

Närvaro och frånvaro

Hantera närvaro direkt i en schemaposition i schemat, till exempel en lektion. Läraren kan enkelt sätta giltig eller ogiltig frånvaro på elever under hela eller delar av dagen.

Läs mer

Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga och hantera in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som ska fyllas i inför och under samtalet.

Läs mer

Haldor Admin

Gör det enkelt att administrera användare, roller och användarbehörighet för behörighetsstyrda delar av organisationen.

Läs mer

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Urkunds plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams.

Läs mer

Planering och bedömning

Med modulen Planering och bedömning kan lärare skapa och bedöma planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla ämnes- och kursplaner.

Modulen gör det också möjligt att:

 • Arbeta fullt ut med Teamsuppgifter och använda dessa i planeringar.
 • Förtydliga kunskapskraven så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en planering eller uppgift.
 • Följa elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
 • Skapa multimodala planeringar och uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat digitala läromedel, Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.
 • Skapa sina egna läroplaner med egna kunskapskrav och centralt innehåll. Planeringar och uppgifter kan sedan kopplas till och bedömas utifrån de egna kunskapskraven. Funktionen riktar sig främst till utbildningar där det saknas läroplaner från Skolverket men kan användas av alla.

Med modulen kan lärare smidigare arbeta med formativ bedömning genom att de kan bryta ner och tydliggöra kunskapskrav och ge kontinuerlig feedback som hjälper eleven framåt. Den regelbundna återkopplingen från elever gör att lärarna kan anpassa undervisningen efter deras behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

^ Tillbaka till alla moduler

Haldors uppgiftsfunktion

Med vår egen uppgiftsfunktion kan ni skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla ämnes- och kursplaner. Uppgifterna kan självklart användas i planeringar om ni även har modulen Planering och bedömning.

Det som skiljer vår uppgiftsfunktion från Teams uppgiftsfunktion är att lärare kan arbeta med kamrat- och självbedömning samt gruppuppgifter i vår uppgiftsfunktion. Med denna modul kan ni också arbeta med basgrupper i grupparbeten. Läraren bestämmer hur många basgrupper som ska finnas eller hur många elever som ska finnas i varje basgrupp, sen genererar Haldor grupperna automatiskt.

Modulen gör det också möjligt att:

 • Förtydliga kunskapskraven så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en uppgift.
 • Följa elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
 • Skapa multimodala uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.

Utöver det finns Urkunds plagieringskontroll inbyggd* i vår uppgiftsfunktion vilket gör det enklare att upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams.

Om ni kombinerar denna modul med modulen Vårdnadshavare kan även vårdnadshavare se sitt barns uppgifter.

* Förutsätter att ni har ett avtal med Urkund.

^ Tillbaka till alla moduler

Nyheter

Med modulen Nyheter kan skolor snabbt och smidigt sprida aktuell information, exempelvis veckobrev eller information om vad som händer på skolan.

Nyhetsinläggen kan riktas till hela skolan, till en eller flera klasser, till en grupp elever eller till enskilda elever. Även vårdnadshavare kan läsa nyhetsinläggen som gäller deras barn om ni har modulen Vårdnadshavare.

Med avancerad läsare integrerad även i nyhetsfunktionen kan elever, vårdnadshavare och lärare som behöver text uppläst eller översatt tillgodogöra sig informationen

^ Tillbaka till alla moduler

Skapa och se egna schemapositioner

Med denna modul kan ni enkelt skapa och synliggöra era scheman för lärare och elever. Scheman kan skapas för de grupper som finns i Haldor.

Med denna modul kan ni också skapa Teamsmöten i schemapositioner, t.ex. lektioner, vilket gör det enkelt för lärare att samla sina elever i onlinelektioner. Eleverna ansluter till Teamsmötet direkt från schemat.

Kombinera denna modul med modulen Närvaro och frånvaro om ni vill ha möjlighet att hantera närvaro och frånvaro direkt i schemat.

^ Tillbaka till alla moduler

Vårdnadshavare

Med denna modul kan vårdnadshavare enkelt följa sitt barns lärande och utveckling i Haldor. Genom att logga in kan vårdnadshavare se samma delar som sitt barn med undantag för barnets arbetsdokument som bara barnet kan se.

All information om eleven samlas för vårdnadshavaren i en utvecklingsöversikt. Där får de snabbt överblick över allt som rör elevens lärande och utveckling, t.ex. bedömning, omdömen och närvaro.

I vårdnadshavarmodulen kan vårdnadshavare skicka meddelanden direkt till barnets mentor och få svar på samma ställe. Till modulen Vårdnadshavare finns även en app som vårdnadshavare kan ladda ner från App Store eller Google Play så de får notiser om sina barn direkt i mobilen.

Om ni väljer att kombinera vårdnadshavarmodulen med modulen Utvecklingssamtal kan vårdnadshavare även boka utvecklingssamtal och få den information som de behöver för att förbereda sig inför samtalet när de loggar in i Haldor.

Om ni även väljer modulen Närvaro och frånvaro så kan vårdnadshavare anmäla frånvaro direkt i Haldor.

^ Tillbaka till alla moduler

Extra anpassningar

Med Extra anpassningar kan ni synliggöra om det finns några extra anpassningar som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning. Extra anpassningar visas för den läraren när denne skapar en ny planering eller uppgift för sin klass.

Lärare kan både se och skapa extra anpassningar för elever som de undervisar eller är mentor åt. Utöver det är det är det bara en lärare med rollen Specialpedagog i Haldor Education som kan se och skapa extra anpassningar för samtliga elever på skolan.

Om ni kombinerar denna modul med modulen Vårdnadshavare så kan även vårdnadshavare se sitt barns eventuella extra anpassningar.

^ Tillbaka till alla moduler

Schemaintegration

Om er skola har TimeEdit eller Skola24 som schemaleverantör kan ni med denna modul enkelt synliggöra schemat direkt i Haldor. Det underlättar för lärare och elever som bara behöver logga in i Haldor för att se sitt eget schema.

Med denna modul kan ni också skapa Teamsmöten i schemapositioner, t.ex. lektioner, vilket gör det enkelt för lärare att samla sina elever i onlinelektioner. Eleverna ansluter till Teamsmötet direkt från schemat.

Kombinera denna modul med modulen Närvaro och frånvaro om ni vill ha möjlighet att hantera närvaro och frånvaro direkt i schemat.

^ Tillbaka till alla moduler

Närvaro och frånvaro

Med denna modul kan ni hantera närvaro direkt i en schemaposition i schemat, till exempel en lektion. Läraren kan enkelt sätta giltig eller ogiltig frånvaro på elever under hela eller delar av dagen.

Modulen gör det också möjligt för skolor att automatiskt registrera elever som närvarande efter en viss tid om ingen frånvaro rapporterats på de eleverna.

Om ni väljer att kombinera denna modul med modulen Vårdnadshavare så kan vårdnadshavare anmäla frånvaro direkt i Haldor.

Modulen förutsätter att ni har modulen Schemaintegration eller modulen Skapa och se egna schemapositioner.

^ Tillbaka till alla moduler

Utvecklingssamtal

Med modulen Utvecklingssamtal kan mentorer lägga in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som ska fyllas i inför och under samtalet.

Modulen samlar allt mentorer behöver i utvecklingssamtalet. De får tillgång till all information i elevkortet, t.ex. omdömen, närvaro och bedömningar, på ett ställe så de behöver inte gå mellan olika system eller söka efter information under utvecklingssamtalet.

Genom att kombinera denna modul med modulen Vårdnadshavare kan vårdnadshavare boka, av- och omboka samtal i Haldor.

Modulen erbjuder också funktioner för dokumentation, individuell utvecklingsplan (IUP) och framåtsyftande planering.

^ Tillbaka till alla moduler

Haldor Admin

En modul som gör det enkelt att administrera användare, roller och användarbehörighet för behörighetsstyrda delar av organisationen.

Haldor Admin ger tillgång till Microsofts School Data Sync-funktioner (SDS), där administratörer kan hantera enskilda skolor, med tillhörande grupper, lärare och elever inom en Office 365-miljö.

Modulen gör det också möjlighet att administrera vårdnadshavarkonton för Haldor Education.

Läs mer om Haldor Admin >>

^ Tillbaka till alla moduler

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Urkunds plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams. Modulen köps via Urkund.

^ Tillbaka till alla moduler

Vill du veta mer om Haldor Education för grundskola?

Kontakta Mikael eller fyll i vårt formulär så hör vi av oss!

Fyll i vårt kontaktformulär
Mikael Magnuson
Mikael MagnusonSälj- och partneransvarig
070-564 07 09