Ett blogginlägg om lärande tillsammans i en digital värld inspirerat av ett samtal med Malin Frykman, skolutvecklare och författare med en bakgrund som lärare, skolledare och utvecklingsledare. Se hela det inspelade samtalet och läs mina reflektioner kring samtalet.

Digitalisering av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar snarare om nyfikenhet och förståelse – och om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag utifrån aktuella styrdokument. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att säkerställa en likvärdighet så att varje elev inte bara lär sig läsa-skriva-räkna-samarbeta utan också tillägnar sig adekvat digital kompetens liksom livslång lust och förmåga att lära.

Dagens barn har aldrig upplevt en värld utan internet även om vi har det och nostalgiskt ibland kan tro att vi längtar tillbaka till Bullerbyn. Samtidigt som en del av det digitala är självklart för dem, så är de verkligen inte några digitala infödingar som klarar att även omfamna det digitala lärandet utan att få lära och träna med vårt aktiva stöd i konkret undervisning. Samhället har aldrig någonsin varit statiskt, men i dag är vikten av att vi lär oss lära ännu större än tidigare.

Genuin nyfikenhet behöver bli vår ledstjärna – och jag har mött få som är så nyfikna som Malin Frykman. Hon har erfarenhet som lärare, skolledare, utvecklingsledare inom kommunal verksamhet och på Foxway och är numera egenföretagare. Malin delar dessutom generöst med sig som få andra – utifrån en tanke om att en dela-kultur enklast startar utifrån att man helt enkelt börjar dela och att vi alltid kommer längre tillsammans. Detta inte minst om vi kan tillåta oss att provtänka ihop och låta var och ens tankar finna spjärn mot varandra. Strax innan nyår hade vi ett samtal som bland annat kretsade kring detta, men även mer konkret kring:

Utifrån skolans uppdrag och styrdokument så behöver skolchefer, tillsammans med skolledare som arbetar tillsammans med sin personal, omforma och ompröva organisationens struktur på alla nivåer så att den verkligen leder mot skolans uppdrag. Arbetsorganisationens struktur och utformning måste anpassas och förändras så att den verkligen tillvaratar digitaliseringens möjligheter samtidigt som den klarar av att möta de utmaningar som en digitaliserad skola möter i en digitaliserad värld. Utvecklingsorganisationen behöver anpassas så att den skapar en dela-kultur och stimulerar organisationens kollektiva lärande. Skolan behöver bli en lärande organisation som har förmågan att lära om och lära nytt.

”Lärare som lär, har elever som lär”- Andreas ”Mr Pisa” Schleicher

Framgångsfaktorer för en lyckad digitalisering av skolan

 • Gemensam bild om vart man ska
 • Gemensamt ansvar för varje barns rätt till likvärdig, adekvat digital kompetens
 • Skapa ramar för sammanhållen digitalisering utifrån vision och faktiska behov
 • Skapa kultur för innovation och lärande
 • Välfungerande användarcentrerat samarbete mellan verksamhet och IT
 • Uppföljning och analys för ständiga förbättringar utifrån behov och upplevelse
 • Förståelse för att digitalisering kräver långsiktig finansiering

Utmaningar

 • Ledarskap, styrning och ledning brister på huvudmanna- eller rektorsnivå
 • Roll- och ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor är otydlig
 • Organisering för långsiktighet, hållbarhet och robusthet över tid saknas, samarbetet verksamhet och IT haltar.
 • Närsupport fallerar – professionsrepresentanter saknar kompetens, förståelse eller mandat. Risk att det blir alltför personbundet.
 • Innovativt samarbete med hela organisationen brister. Antingen –
  • Begränsande kultur ”viktigare att inte göra fel än att försöka göra rätt”, alternativt
  • för mycket fokus på innovation i sig utan förankring i vardag (”oh, nej – inte ännu en workshop med piprensare eller sugrör utan koppling till fortsättning i vardag…”).

För det är förstås viktigt att vi har såväl rötter som vingar – vi måste utgå från en realistisk analys av nuläge och de människor som befolkar organisationen men samtidigt också möta upp såväl styrdokument, framtid som omvärld.

”All användarsupport bygger på att du känner din användare, vet var denna är, vilka uppdrag och utmaningar den har, men också vart den är på väg. Det kräver både teknisk och pedagogisk support … med bra insikt i användarens behov, att man har en tydlig kontinuerlig dialog där man både stödjer användarens behov men också hjälper dem att innovera nästa steg i behoven”- Malin Frykman

Det är viktigt att vi inte bara stannar vid de behov vi själva upplever, utan fortsätter forska i vad eleverna faktiskt behöver lära – och vilka krav det i sin tur faktiskt ställer på lärande och organisering hos yrkeslegitimerade lärare, skolledare, skolchefer, huvudmän och organisationer.

Vi får inte ramla ner i nostalgins brunn och stanna vid det kända och invanda när samhället faktiskt har förändrats i grunden, men inte heller tro att det finns någon enkel quickfix med enkla svar på komplexa utmaningar, eller att allt nytt och digitalt per definition skulle vara gott. Att lyckas kommer att kräva ett medvetet och uthålligt arbete – med en massa lärande på vägen. Och tillsammans kommer vi längre!

”Utbildning måste handla om något mer än att få det man trodde man ville ha”- Gert Biesta

Magnus Blixt
Magnus Blixt

Blixt Belyser är en blogg som omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling i stort och smått, högt och lågt.

Magnus Blixt har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu arbetar han som Customer Success Manager på Haldor och hjälper våra kunder att komma i gång och få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.