I mange fylkeskommuner brukes Visma InSchool og Microsoft Teams. De fyller mange funksjoner for skoleadministrasjon og kommunikasjon. Men med Haldors tjenester i Microsoft Teams kan pedagogene jobbe administrativt og pedagogisk i samme plattform, og slipper å bytte mellom de ulike IT-systemene.

Digitale verktøy har en stor plass i skolen. Men det er læreren som er den viktigste faktoren for elevenes læring. Derfor må skoleledere og skoleleiere sørge for at lærere til enhver tid har de verktøy som løser oppgavene på en tilfredsstillende måte slik at hverdagen blir enklere og mer sømløs.

Ann Sørum Michaelsen, lærer og skoleleder på Sandvika videregående skole, mener at en kombinasjon av disse tre systemene vil være en ideell løsning for både elever og lærere:

– Lærere og elever får en uslåelig læringsplattform der de kan jobbe fullt ut i Teams, forteller Ann.

Visma for skoleadministrasjon

Visma InSchool er et skoleadministrativt system med funksjoner som brukes av skoleledere, lærere, foreldre og elever. Her finner vi timeplaner, lister over elever med bilder, elevenes fagkombinasjoner, søknader om fritak osv. Visma InSchool kan også brukes av lærere til å legge inn vurderinger og karakterer.

Dette er til god hjelp for lærere, men kanskje ikke så nyttig for elevene som forholder seg mest til Microsoft Teams da alle oppgavene de får ligger der.

– I dag fungerer Visma godt, som et skoleadminstrativt system vel å merke. Jeg har forstått det slik at enkelte tenker at Visma også skulle ta over rollen som læringsplattform. Der er jeg mer skeptisk, sier Ann.

Ann Sørum Michaelsen, lærer og skoleleder.

Teams for samarbeid og kommunikasjon

I tider med mye digital undervisning har Microsoft Teams vært helt uvurderlig og meget enkel å bruke for både elever og lærere. Teams er en samlet kommunikasjons- og samarbeidsplattform som kombinerer vedvarende arbeidsplasschat, videomøter, fillagring, deling av filer og integrasjon med applikasjoner. Microsoft Teams binder sammen og bruker hele bredden til Office 365 for å bli et knutepunkt innen samarbeid og samkjøring.

Microsoft Teams er ikke en læringsplattform, men tilbyr god integrasjon hvis man velger en LMS.

En moderne læringsplattform

Ann er optimistisk til hvordan Microsoft Teams og Haldor brukes sammen:

– Microsoft Teams og Haldor utfyller hverandre perfekt. Lærere kan jobbe både administrativt og pedagogisk i samme plattform og slipper å bytte mellom de ulike IT-systemene. Haldors tjenester for den norske skolen gjør det mulig å følge elevenes måloppnåelse, mener Ann.

Haldor tilbyr en samling pedagogiske tjenester som er sømløst integrert i Microsoft Teams. Med de modulbaserte tjenestene i Haldor Education Suite kan lærere utføre alt det pedagogiske arbeidet i Microsoft Teams, for eksempel planlegging, oppgaver, vurdering og dokumentasjon. Sammen utgjør Haldor og Microsoft Teams en moderne, digital læringsplattform som gir lærere alle funksjoner de trenger i det pedagogiske arbeidet og de daglige administrative oppgavene.

Haldor og Microsoft Teams for god oversikt

Haldor er integrert i alle de Teams du er medlem av. Klikker du på Haldor-ikonet får du en god oversikt over innlegg, planer, oppgaver og timeplaner. Som lærer finner du også alle klassene dine. Når eleven går inn i Microsoft Teams kan de velge å gå inn i Teamene de har på skolen, men de kan også velge å gå rett inn i appen Haldor Education. Da får de en god oversikt over nye innlegg, planer i fagene de har og oppgaver som skal leveres, eller skulle vært levert. De får også opp timeplanen i alle fagene sine, i tillegg til planlagte Teams-møter.

I Haldor kan lærerne distribuere oppgaver til elevene og velge hvor mange oppgaver hver enkelt elev får tildelt. I forkant er det lurt å utarbeide kriterier i klassen slik at alle vet hva de skal gjøre. Utarbeider man dette i fellesskap vil elevene opparbeide seg mer kunnskap om det som forventes av dem og også kunne se hva de hvordan de andre elevene i klassen vil løse oppgavene. Det gir forutsigbarhet og fører til økt læringsutbytte.

Flere typer hjelpemidler integrert

Microsofts Engasjerende leser er fullt ut integrert i Haldor, noe som gjør det enklere for elever med svekkede lese- og skriveferdigheter å få hjelp. Blant annet kan elevene bruke bilder som har ordliste, høytlesing eller ulike farger for å gjøre læringen enklere. I tillegg kan de få teksten de har skrevet i fremmedspråk opplest slik at de kan øve på uttalen.

I tillegg har Haldor en egen modul for kontaktlærere, med en god oversikt over alle møter man har hatt med sine elev er og deres foresatte. Kontaktlæreren får også en god oversikt over progresjonen til elevene i alle fag, og kan enkelt se denne oversikten før man eventuelt tar en telefon til elevenes foresatte.

– En kombinasjon av disse tre programmene vil være en ideell løsning for både elever og lærere. Det gir forutsigbarhet for begge parter og gjør det enklere for elevene å få en oversikt over oppgaver som til enhver tid skal løses, avslutter hun. Målet er at elevene selv tar ansvar for sin læring og progresjon.