Formativ vurdering i skolen

Formativ vurdering, også kalt vurdering for læring, står helt sentralt i undervisningsarbidet etter det nye læreplanverket LK20 ble tatt i bruk høsten 2020. Men forskning viser at mange lærere sliter med å få til god formativ vurdering i en travel skolehverdag. Så hvordan legge til rette for gode vurderingssituasjoner? 

En god formativ vurdering starter allerede i planleggingen av undervisningen. Det er viktig å tenke på hvordan elevene skal oppnå både bredde- og dybdeforståelse i faget. I dette arbeidet blir det viktig at elevene forstår hva som er forventet av dem, både på kort og lang sikt.

Løpende vurdering som del av undervisningen

Det nye kompetansebegrepet i LK20 legger vekt på at eleven skal få en løpende tilbakemelding underveis i læringsarbeidet. Dette handler om at læreren kontinuerlig monitorer elevenes arbeid, og gir de tilbakemeldinger der de behøver feedback for å komme videre i sin læringsreise. Dette er et krevende arbeid når det er mange elever i en klasse. Samtidig skal undervisningen planlegges fra dag til dag, slik at elevene får undervisning tilpasset hver enkelt og at de klarer å bygge denne kompetansen i det lange tidsspennet.

Så hvordan legge til rette for gode formative vurderingssituasjoner, der elevenes læring står i sentrum? Anne Cathrine Fossum Endrerud, Seniorrådgiver hos Høgskolen i Innlandet og pedagogisk veileder i Kreasjon, gir deg fem konkrete tips til hvordan du kan arbeide med formativ vurdering som en integrert del av ordinær undervisning.

5 eksempler på gode formative vurderingssituasjoner

1. Involvere elevene i arbeidet med mål og vurderingskriterier

Elevene må ha en klar oppfatning av hvor de skal i læringsarbeidet, og hvordan de kan gå frem for å komme dit. Derfor bør elevene involveres i arbeidet med mål og kriterier, der man drøfter hvordan læring og vurdering kan forstås og gjøres.

En konkret oppgave i dette arbeidet kan f.eks. være å sette elevene i grupper og gi de i oppgave å se på verbene i læreplanmålet. Hva betyr de ulike verbene? Og hvilken betydning har verbene i forhold til hva som skal læres og hvordan det vurderes?

2. Samtale med elevene underveis i læringsarbeidet

Den mest brukte formen for formativ vurdering, der lærer går rundt og samtaler med eleven underveis i læringsarbeidet. Elevene får svar på hvor de står i læringsarbeidet på det tidspunktet samtalen gjennomføres og får tips og råd om hvordan de kommer videre i læringsarbeidet for å videreutvikle sin kompetanse. Lærer får informasjon om hvor elevene er i sin læringsreise, og hva de behøver for å komme videre i arbeidet

Nærbilde av en mann i rutet skjorte som sitter ved bordet og skriver på bærbar PC

3. Prosessorientert tilbakemelding på skriftlig arbeid

Når elevene arbeider med en oppgave eller en tekst vil det være til stor hjelp at elevene kan få tilbakemelding på det de gjør underveis i prosessen. Eleven begynner å skrive, og når de behøver hjelp eller ønsker en tilbakemelding kan de levere teksten inn til lærer som leser og kommer med tilbakemeldinger på hvordan eleven kan komme videre i arbeidet.

På denne måten vurderes teksten underveis med tanke på videre læring og utvikling. En slik tilbakemeldingssløyfe kan gjøres flere ganger til eleven er klar med sitt endelige produkt

4. Samtaler om lesing

Når elevene har lest en tekst kan man i etterkant drøfte og reflektere, i mindre og større grupper, om f.eks. tema, innhold, struktur og teksten plassering i en større kontekst. Det er smart å la elevene starte med å snakke om teksten i par, slik at de kan forberede seg på å snakke om teksten i en liten gruppe først i trygge rammer. Deretter kan man gå over til å drøfte teksten i en større gruppe. Her trenes mange ferdighet, samtidig som lærer kan gi input på læring og gjøre en vurdering av det elevene har lest og reflektert rundt.

5. Egenvurdering og hverandre-vurdering

Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet er viktig for at elevene skal kunne påvirke egen faglig og sosial utvikling. Her får elevene øvd på å vurdere sitt eget og andre elevers arbeid, og reflektere rundt læringsprosess og faglig utvikling. Det er viktig at elevene får god opplæring i hva det vil si å vurdere seg selv og sine medelever. Vurderingen kan forgå på ulike måter, skriftlig, muntlig og digitalt. Denne vurderingsformen kan brukes i alle faser av læringsarbeidet, både før, under og etter gjennomføring av en undervisningssekvens.

Haldor forenkler den formative undervisningen

Haldor tillbyr pedagogiske tjenester for hele prosessen fra planlegging til vurdering – direkte i Microsoft Teams. I Haldors planleggingsverktøy kan lærere bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære og kombinere flere måter å vurdere oppgaver og planer på.

Vil du vite mer?