Likt många andra skolmänniskor i Sverige så har vi på Haldor givetvis tagit del av, och läst, Lärarförbundets rapport ”Stör- eller stödfunktion – en rapport om lärplattformar”. Som ett företag vars verksamhet i stor grad handlar om att utveckla tjänster likt de plattformar nämnda i artikeln så känner vi att det är viktigt för oss att förtydliga hur vi tänker kring de verktyg vi erbjuder elever och lärare. För oss är det av stor vikt att vi deltar i den aktuella skoldebatten och tar diskussionen när det är nödvändigt.

 

Det nämns i ovanstående rapport att runt 6 av 10 lärare upplever att den plattform som de dagligen använder sig av inte upplevs som ett stöd för elevers lärande och utveckling. Det är ett ganska uppseendeväckande antal och ett än mer uppseendeväckande (och oroande) kvitto på att de lärplattformar som vi leverantörer erbjuder faktiskt inte förenklar den huvudsakliga verksamheten i skolan – att stötta elevers lärande och utveckling! Runt 6 av 10 lärare uppger också att de inte skulle använda sig av verktygen om de inte var tvungna av sin huvudman eller skolledning. Rapporten synliggör att lärplattformar ofta uppmuntrar till att bibehålla den allt mer rigida dokumentationskultur som råder inom skolan, där allt mellan himmel och jord ska kunna sammanställas, presenteras och redovisas i alla möjliga former. Men till det nämner också rapporten att bedömningsfunktionerna och dokumentationsfunktionerna i plattformarna oftast inte håller måttet, då de är stelbenta och upplevs som fyrkantiga. Det leder alltså till att ungefär 90% av alla utfrågade lärare också anser att de behöver dokumentera elevernas utveckling i andra verktyg än den lärplattform som skolan tillhandahåller; ett dubbelarbete som leder till stress, minskad arbetsglädje och frustration.

 

Vi på Haldor vill klargöra att vi förstår och ser rapportens slutsatser. En lärplattform ska erbjuda lärare varierade och flexibla sätt att dokumentera elevernas utveckling på, precis i enlighet med Skolverkets nya allmänna råd för bedömning. En plattform för pedagogiskt arbete ska också vara just det; ett pedagogiskt stödverktyg. Som ett led i den allt mer strikta ”dokumentationshysteri” som råder i skolan idag så har de flesta lärplattformar på marknaden utgått från ett administrativt tänk där saker/händelser/data/information ska kunna rapporteras på ett ”korrekt vis”. Därefter, när administrationsdelen är färdig, har många sytt på pedagogisk funktionalitet till en administrativ plattform. Vi upplever att man då börjar i fel ände.

 

Vår ambition är att erbjuda pedagogiska stödverktyg som bygger på den funktionalitet som Office 365 och Microsoft Teams erbjuder. Teams är ett digitalt samarbets- och kommunikationsverktyg byggt för att strukturera och effektivisera i stora organisationer. Alla som jobbar i skolan vet vilket arbete det är att få en skola att fungera effektivt, samt utmaningarna med att organisera klasser/grupper/kurser på ett ändamålsenligt sätt. Vi upplever att Microsoft är ledande på att bygga effektiva verktyg för samverkan och kommunikation, och tillsammans med dom utvecklar vi en helhetslösning som gör det smidigt för eleven och läraren att arbeta med sina dagliga rutiner. Tillsammans med Teams, och de samverkansmöjligheter som erbjuds i kopplingen mot Office 365, så blir Haldor Education en lärplattform som underlättar för elever och lärare att jobba dynamiskt, processinriktat och formativt på ett smidigt sätt.

 

Vi försöker i största möjliga mån utgå efter elevens behov och vår vision är att stötta elevens lärprocess. Efter många år i branschen har vi märkt att det är lätt att glömma bort den här väsentliga detaljen. Det är inte elever som skriver kravspecifikationerna för upphandlingar, det är inte elever som bokar in demonstrationer eller sitter i förhandlingar med oss. Därför är det också svårt att komma ihåg att i skolan är det eleven som är i fokus, något som är så självklart när man nämner det. Vi försöker alltså dagligen ställa oss frågan; varför och hur stöttar det här eleven?

 

Vi eftersträvar alltid att ha en nära dialog med de pedagoger som använder våra verktyg och poängtera att det är eleverna och pedagogerna som tillsammans med oss påverkar funktionaliteten i våra verktyg. Genom att vara lyhörda och sanningsenliga med vad vi gör kan vi ta det ansvar som vi som leverantörer i branschen faktiskt har.